اجراي پروژه بازار روز الهيه واقع در خيابان مينودر قزوين