سهم صندوق ذخيره کارکنان شهرداري قزوين  69%

سهم شرکت بهسازان آينده قزوين 30%

سهم بخش خصوصي 1%