شركت آرمان بناي قزوين  درتاريخ  1392/05/12  بصورت شركت سهامي خاص تاسيس شده و طي شماره 12804  مورخ 92/05/12 در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي واقع در قزوين  به ثبت رسيده است. درحال حاضر شركت آرمان بناي قزوين  جز واحدهاي تجاري فرعي صندوق ذخيره کارکنان شهرداري قزوين مي‌باشد و واحد تجاري اصلي نهايي گروه، صندوق ذخيره کارکنان شهرداري  قزوين  است.