موارد ذيل در دستور کار شرکت جهت پيگيري، عقد قرارداد و نهايتا اجراي پروژه هاي مذکور قرار گرفنه است.

 

پروژه هاي اجرا شده

 

  -          اجراي کف سازي باغ پرندگان و موارد اجرايي گل خانه دهکده طبيعت بوستان ملي باراجين.

  -          خريد تجهيزات سازه گل خانه اي واقع در دهکده طبيعت بوستان باراجين.

  -          احداث سازه گلخانه اي واقع در دهکده طبيعت بوستان ملي باراجين.

  -          اجراي فضاي داخلي و محوطه باغ پرندگان واقع در دهکده طبيعت بوستان ملي باراجين.

  -          اجراي پروژه بازار روز الهيه(مينودر).

  -     خريد لوله و اتصالات و لوله چدن داکتيل و پلي اتيلن تا مرحله بهره برداري کامل. (فاز 1)

  -          جمع آوري آب دو حلقه چاه با لوله هاي چدن داکتيل و پلي اتيلن تا مرحله بهره برداري کامل.(فاز 1)

  -          اجراي پروژه رودخانه اسماعيل آباد تا مرحله بهره برداري کامل.

  -          اجراي پروژه سردرب آرامستان بهشت رضوي و واحد هاي تجاري آن.

 

 

پروژه هاي در دست اجرا

 

    

 -     خريد لوله و اتصالات و لوله چدن داکتيل و پلي اتيلن تا مرحله بهره برداري کامل. (فاز 2)

 -     جمع آوري آب دو حلقه چاه با لوله هاي چدن داکتيل و پلي اتيلن تا مرحله بهره برداري کامل.(فاز 2)    

 -          اجراي پروژه فضاي سبز اراضي 17 هکتاري منطقه 2 (بوستان عارف).

 -          اجراي پروژه بوستان باران واقع در خيابان پونک.

 -          اجراي پروژه بازار روز دانش واقع در شهرک دانش.