آدرس: قزوين، خيابان فلسطين غربي، روبروي سالن شهيد بابايي، مجتمع داريوش، طبقه 5، واحد 5

تلفن:   33330556-028

فکس:  33330557-028

پست الکترونيکي:   Armanbanaqaz@gmail.com

سايت اينترنتي:      www.armanbana.qazvin.ir